Oferta - Prawo kanoniczne

My słuchamy Twoich potrzeb
a nie tylko je słyszymy
Weryfikacja szans w procesie

Adwokat kościelny pomoże osobie zainteresowanej w każdym z 40 sądów biskupich w Polsce.

Aby ocenić swoje szanse w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa wystarczy poświęcić zaledwie ok. 10 minut i wypełnić ten formularz kontaktowy: pokaż.

W zakresie rekomendacji Kancelaria Kanoniczna umożliwia nie tylko zaznajomienie się ze specyfiką procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, lecz także pozwala pozyskać informacje na temat szans w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Dzięki nam można dowiedzieć się: ile kosztuje – niepoprawnie nazywany – „rozwód kościelny” oraz jak długo trwa tzw. „unieważnienie małżeństwa”, uwzględniając indywidualną sytuację osoby zainteresowanej.

Czytaj więcej

Skierowanie sprawy do procesu skróconego

Proces skrócony umożliwia zmniejszenie czasu postępowania o – niepoprawnie nazywany – „rozwód kościelny” z kilku lat do kilku miesięcy.

Okoliczności mogące spowodować uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa w 45 dni (w praktyce – kilka miesięcy) opisane są tutaj: pokaż.

W ramach Kancelarii Kanonicznej adwokat kościelny służy osobie zainteresowanej pomocą podczas procesu skróconego przed Biskupem.

Processus brevior coram Episcopo jest możliwy od 2015 r. Instytucję tę wprowadził Ojciec Święty papież Franciszek. Dokonał tego w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (obejmujący swoim zasięgiem Kodeks Prawa Kanonicznego) i motu proprio Mitis et misericors Iesus (mający zastosowanie do Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich).

Aby móc skorzystać z tego trybu należy spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest konieczność złożenia skargi powodowej przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego. Po drugie we wniosku należy wskazać takie okoliczności, które w sposób oczywisty wskazują na nieważność danego małżeństwa. Co oznacza, iż nie będzie koniecznym przeprowadzenie dogłębniejszego dochodzenia.

Czytaj więcej

Wsparcie w Polsce oraz poza granicami kraju

Nasza kancelaria kanoniczna posiada biura w każdej z 14 metropolii w Polsce: pokaż.

Dzięki temu adwokat kościelny pomoże w każdym rejonie Polski, a nie tylko w takich miastach jak: Warszawa, Lublin, Kraków, czy Sandomierz.

Kancelaria prawa kanonicznego pomaga również osobom zamieszkującym za granicą.

Dlatego też informacje na temat procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa mogą zostać udzielone najbliżej miejsca zamieszkania Klienta. Pozwala to zaoszczędzić jego czas i pieniądze bez uszczerbku dla jakości rekomendacji.

Czytaj więcej

Reprezentowanie
stron

To jedna z najważniejszych kwestii w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Po udzieleniu zlecenia – czyli pełnomocnictwa – nasi Klienci są reprezentowani ad causam w sądzie kościelnym przez prawnika kanonistę.

Propozycja ta sprawdzi się niezależnie czy dana osoba zamieszkuje w Polsce, czy za granicą. Reprezentacja obejmuje kompleksowe zajęcie się sprawą.

Rozpoczyna się ona wraz z podpisaniem umowy o obsługę procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pełnomocnik i adwokat kościelny będzie uprawniony do podejmowania szeregu działań w procesie o – mylnie określany – „rozwód kościelny”. Do jego zadań należeć będzie w szczególności: zainicjowanie procesu poprzez wniesienie skargi powodowej, obrót korespondencją, czyli jej odbieranie i przesyłanie do sądu w imieniu Mocodawcy.

Prawnik kanonista zatroszczy się o terminowość złożenia każdego z pism procesowych, a także będzie pozostawał do dyspozycji Klienta w razie dodatkowych pytań, czy niejasności.

Nie bez znaczenia pozostaje także zredagowanie przez adwokata prawa kanonicznego replik na wszystkie zawiadomienia lub dekrety wydane przez sąd kościelny oraz uwag do opinii biegłego – o ile został powołany w sprawie.

Bardzo ważnym uprawnieniem jest możliwość obecności prawnika kościelnego na publikacji akt w sądzie biskupim, poprzez ich przejrzenie i sporządzenie notatek.

Pełnomocnik i adwokat kościelny będzie mógł także wziąć udział w przesłuchaniu Klienta, czuwając nad prawidłowym jego przebiegiem w procesie o – niepoprawnie nazywane – „unieważnienie małżeństwa kościelnego”.

Czytaj więcej

Redakcja pism
procesowych

Skarga powodowa o uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte jest pismem inicjującym proces kościelny. Bardzo często bywa nazywana jako wniosek czy pozew. Musi ona spełniać wymogi prawno-kanoniczne.

Bardzo dobrze napisana skarga powodowa zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w procesie o – błędnie określany – „rozwód kościelny”. Nasza pomoc adresowana jest zarówno do strony powodowej, jak i pozwanej.

Strona powodowa, czyli ta, która wnosi skargę do sądu kościelnego uzyska pomoc przy zredagowaniu wniosku o tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego”. Jednakże prawnik kanoniczny okaże wsparcie także stronie pozwanej, poprzez przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową wniesioną przez byłego współmałżonka.

Na uwagę zasługują także pozostałe pisma procesowe. W szczególności ustalenie poprawnej formuły wątpliwości, czyli przedmiotu sporu. Jest to o tyle istotne, gdyż proponowane przez adwokata kościelnego tytuły będą stanowić podstawę wyroku orzekającego nieważność małżeństwa.

Bardzo ważnym pismem jest także głos obrończy. Jest on przygotowywany po publikacji akt i służy uwypukleniu faktów oraz dowodów mogących stanowić podstawę do uznania małżeństwa za nieważne zawarte.

Co więcej, sporządzenie odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego także będzie pozostawać w gestii adwokata kościelnego.

Czytaj więcej

Merytoryczna pomoc w trakcie procesu

Adwokat sądu kościelnego służy swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W szczególności, gdy sprawa o tzw. „rozwód kościelny” jest skomplikowana.

Ma to miejsce wówczas, gdy strona pozwana nie chce brać udziału w procesie o tzw. „rozwód kościelny”.

Adwokat kościelny pomoże stronie także wówczas, gdy materiał dowodowy jest zbyt skąpy, bo brakuje świadków mogących potwierdzić proponowany tytuł nieważności.

Prawnik kanonista zajmie się także przygotowaniem strony i świadków do złożenia zeznań w sądzie kościelnym. W szczególności przedstawi odmienną – od rozwodu cywilnego (świeckiego) – specyfikę zeznań, a także nakreśli najważniejsze kwestie mogące zostać poruszone podczas samego przesłuchania.

Czytaj więcej

Zdjęcie klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa

Orzeczenie nieważności małżeństwa, pomimo iż stwierdzające, że małżeństwo nie zaistniało, może wiązać się z ustanowieniem zakazu ponownego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Dzieje się to w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron cierpi na absolutną niemoc płciową, czyli niemożność dokonania stosunku małżeńskiego lub w sposób trwały jest niezdolna do zwarcia małżeństwa, np. wskutek alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od hazardu, seksoholizmu, niedojrzałości emocjonalnej czy homoseksualizmu.

Klauzula zakazująca ponownego zawarcia małżeństwa może również zostać nałożona, gdy przynajmniej jedna ze stron stała się przyczyną nieważności z powodu podstępu, czyli umyślnego wprowadzenia w błąd (np. mąż wprowadził żonę w błąd co do swojego dobrego stanu zdrowia, pomimo, iż posiadał poważną i nieuleczalną chorobę).

Klauzula zakazu może również zostać nałożona w przypadku udowodnienia symulacji, czyli niechęci do ślubu w Kościele katolickim (symulacja całkowita) albo awersji wobec dzieci lub pozostawania w relacji pozamałżeńskiej, czyli zdrad przed i po ślubie (symulacja częściowa).

W przypadku nałożenia takiej klauzuli, adwokat kościelny przygotuje dla Klienta wszelką wymaganą – przez prawo kanoniczne – dokumentację oraz zajmie się pomocą w trakcie tego postępowania.

Czytaj więcej

Apelacja i jej poparcie, czyli odwołanie od wyroku

Prawnik kanoniczny – w przypadku uznania małżeństwa za ważnie albo nieważnie zawarte – przygotuje apelację oraz jej uzasadnienie, a także zatroszczy się o skierowanie tych pism do sądu biskupiego wyższej instancji.

Prawo do wniesienia apelacji i jej poparcia przysługuje nie tylko stronom, lecz także Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Może on złożyć odwołanie nawet gdy małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Apelacja przysługuje zarówno od wyroku pozytywnego, jak i negatywnego.

W przypadku skierowania przez niego postępowania do sądu drugiej instancji, adwokat kościelny będzie służył stronie fachową pomocą, tak aby podtrzymać wyrok sądu pierwszej instancji, stwierdzającego nieważność małżeństwa.

Prawnik kościelny omówi specyfikę zeznań w procesie kanonicznym, a także będzie służył wsparciem w doborze materiału dowodowego, w szczególności świadków, którzy wskażą, iż małżeństwo stron zostało zawarte nieważnie.

Czytaj więcej

Opracowanie prośby o dyspensę super rato

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie jest jedyną drogą do rozwiązania małżeństwa przysługującą wiernym Kościoła katolickiego. Możliwe jest to także wskutek uzyskania dyspensy.

W przypadku zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego istnieje możliwość uznania go za niebyłe także poprzez uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego, lecz niedopełnionego (matrimonium ratum sed non consummatum).

Odbywa się to nie przed sądem kościelnym, lecz przed Biskupem Rzymu, czyli papieżem. Z kolei osoba wnosząca prośbę nie jest określana jako strona powodowa, lecz petent (orator). Sama zaś dyspensa nie jest udzielana w ramach wyroku, lecz jest aktem łaski danym obojgu małżonkom w ramach słusznej przyczyny i dla ich dobra duchowego.

W ramach pomocy adwokat kanoniczny zajmie całą procedurą uzyskania dyspensy, kierując prośbę do odpowiednich organów władzy kościelnej, wraz z merytorycznym uzasadnieniem takiego wniosku.

Czytaj więcej

Wsparcie przed organami administracji publicznej

Kancelaria prawa kanonicznego świadczy kompleksową pomoc także przed organami administracji publicznej. Zwłaszcza w zakresie udostępniania danych osobowych na potrzeby procesu o – błędnie określany – „rozwód kościelny”.

Ma to miejsce wówczas, gdy strona powodowa wnosząca skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie zna adresu zameldowania (lub przynajmniej zamieszkania) byłego małżonka. Wówczas adwokat kościelny przygotuje stosowny wniosek oraz zajmie się całą obsługą procesu przed urzędnikami państwowymi.

Ponadto w ramach świadczonych usług, Kancelaria Kanoniczna zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących relacji prawa świeckiego i kanonicznego oraz wzajemnych powiązań między nimi. Zwłaszcza w zakresie autonomii i niezależności Kościoła i państwa, gdzie znajomość przepisów prawa kanonicznego, jak i świeckiego jest niezbędna.

Czytaj więcej

Pomagamy osobom w każdej diecezji w Polsce

Pełna lista archidiecezji i diecezji