Co powinna zawierać skarga powodowa?

Osoby planujące rozwód cywilny mogą także podjąć stosowne kroki na drodze do unieważnienia sakramentu małżeństwa i anulowania związku kościelnego. W tym celu należy sporządzić stosowną skargę powodową. Pod pojęciem tym zwykle rozumie się specjalny wniosek, od którego rozpoczyna się proces o stwierdzenie nieważności sakramentalnego ślubu. Przygotowywaniem tego typu dokumentów zazwyczaj zajmuje się adwokat. Mimo wszystko, jeśli myślisz o tzw. rozwodzie kościelnym, możesz dowiedzieć się, jak opracowuje się taki akt, ile to kosztuje oraz jakie wymogi formalne i merytoryczne musi on spełniać. Tego typu informacje znajdziesz w artykule. Przeczytaj!

Skarga powodowa – najważniejsze elementy

Wszystkie kwestie dotyczące tego, jak unieważnić ślub kościelny oraz postarać się o anulowanie związku zawartego przed Bogiem, zostały szczegółowo omówione w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W kan. 1504 tego dokumentu wskazano również, jakie elementy należy obowiązkowo uwzględnić w takim wniosku jak skarga powodowa w zakresie unieważnienia sakramentu małżeństwa. Zgodnie z zamieszczonymi w akcie prawnym wytycznymi osoby starające się o „rozwód kościelny”, a także reprezentujący je prawnicy muszą zadbać o to, aby w sporządzonym piśmie znalazły się:

 • najważniejsze informacje dotyczące małżonków, którzy ubiegają się o anulowanie małżeństwa kościelnego (imiona i nazwiska stron, a także aktualne adresy stałego bądź tymczasowego zamieszkania);
 • dane sądu, do którego składa się wniosek o rozwód kościelny;
 • przedmiot sprawy, czyli sformułowanie skierowanego do sądu żądania o unieważnienie sakramentu małżeństwa;
 • powody nieważności danego związku wraz z dołączonym materiałem dowodowym na poparcie stanowiska obojga lub jednego z małżonków w tej kwestii;
 • podpis strony powodowej lub reprezentującego ją adwokata;
 • data złożenia pozwu – ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku.

Musisz mieć świadomość, że wszystkie wymienione powyżej elementy mają charakter obligatoryjny. W praktyce oznacza to, że brak jednego z nich może finalnie skutkować odrzuceniem złożonej skargi powodowej przez sąd kościelny zajmujący się unieważnieniem oraz anulowaniem małżeństwa kościelnego.

W większości przypadków nie obowiązuje żaden konkretny wzór wspomnianego dokumentu. W takiej sytuacji przy jego opracowywaniu dana osoba lub jej pełnomocnik muszą po prostu pamiętać o zamieszczeniu w przygotowywanym wniosku o „rozwód kościelny” wszystkich niezbędnych informacji. Czasem jednak zdarza się, że organ powołany do rozpatrywania spraw o unieważnienie sakramentu małżeństwa właściwych dla danej diecezji dysponuje również stosownymi formularzami dostępnymi albo w siedzibie tego podmiotu, albo na prowadzonej przez niego stronie internetowej. W takiej sytuacji małżonkowie ubiegający się o anulowanie zawartego ślubu sakramentalnego powinni wziąć pod uwagę konieczność wykorzystania danego wzoru przy sporządzaniu skargi powodowej.

Skarga powodowa – istotne załączniki

Oprócz wyżej wskazanych, obligatoryjnych elementów wniosków o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego trzeba także pamiętać o dołączeniu do pozwu odpowiednich dokumentów. Dotyczy to w szczególności świadectwa ślubu oraz kopii sentencji wyroku rozwodowego. W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej stron czasem wskazane jest również wzbogacenie złożonej skargi o pozew o rozwód cywilny (a także ewentualną odpowiedź na to pismo oraz protokoły przesłuchań świadków). W określonych okolicznościach od stron wymaga się również dostarczenia stosownych zaświadczeń lekarskich (wydanych m.in. przez psychologa oraz psychiatrę), a także prywatnej korespondencji w formie tradycyjnych listów lub wiadomości przesyłanych drogą mailowa albo SMS-ową.

Jak uzasadnić tytuł prawny w skardze powodowej?

Jeśli zastanawiasz się, jak unieważnić ślub, musisz mieć świadomość, że jednym z najważniejszych elementów wniosku o tzw. rozwód kościelny jest wskazanie tytułu prawnego uzasadniającego powody poddania tego dokumentu pod rozpatrzenie przez właściwy sąd kanoniczny. Zwykle w tym celu należy szczegółowo zaprezentować okoliczności towarzyszące zarówno tworzeniu się związku, jak i jego rozpadowi. Przy opisywaniu tych kwestii warto uwzględnić pewne zagadnienia, które mają niebagatelny wpływ na późniejszą decyzję sądu odnośnie do ewentualnego unieważnienia sakramentu małżeństwa oraz anulowania ślubu zawartego przed Bogiem w obecności kapłana i świadków. W szczególności należy zwrócić uwagę na to:

 • w jaki sposób doszło do zapoznania się ze sobą stron, jak początkowo przebiegała ich relacja;
 • jak wyglądała propozycja zawarcia sakramentu małżeństwa oraz co było ważne dla pary w trakcie przygotowywania się do ślubu kościelnego;
 • czy wydarzyło się coś szczególnego w trakcie ceremonii zawierania związku małżeńskiego oraz wesela;
 • jak współmałżonkowie odnosili się do siebie po rozpoczęciu wspólnego życia, kiedy pojawiły się pierwsze nieporozumienia między nimi oraz czego one dotyczyły;
 • co było bezpośrednim powodem rozpadu małżeństwa oraz podjęcia przez strony starań o unieważnienie i anulowanie ślubu kościelnego;
 • jak przebiegała procedura rozwodu cywilnego, kto złożył pozew oraz czy rozstanie nastąpiło za porozumieniem stron, czy też z orzekaniem o winie męża lub żony;
 • jak wygląda obecna sytuacja życiowa osób, które myślą o tym, jak unieważnić sakrament małżeństwa, czy po rozpadzie poprzedniego związku weszły one w inne relacje partnerskie itp.

Szczegółowy opis wyżej wymienionych kwestii jest bardzo ważny dla organu kanonicznego rozpatrującego daną sprawę. Dzięki niemu bowiem sędziowie zyskują możliwość dokładnego zbadania wszystkich okoliczności przemawiających za orzeczeniem „rozwodu kościelnego” lub też wstrzymaniem się od podjęcia takiej decyzji.

Gdzie należy złożyć skargę powodową?

Co do zasady, wniosek o unieważnienie sakramentu małżeństwa składa się w sądzie kanonicznym działającym na terenie, gdzie dany związek został zawarty. Możliwe jest także staranie się o anulowanie ślubu wziętego w kościele przed organem, którego zasięg jurysdykcji obejmuje obszar stałego lub tymczasowego zamieszkania strony powodowej albo pozwanej. Niekiedy zdarza się również, że proces o „rozwód kościelny” odbywa się przed sądem właściwym dla miejsca zameldowania bądź faktycznego pobytu większości lub wszystkich świadków. W tym ostatnim przypadku zbieranie materiału dowodowego jest szczególnie łatwe.

Czynniki wpływające na miejsce złożenia skargi powodowej

Różnorodność sądów, w których można złożyć wniosek o anulowanie małżeństwa kościelnego, sprawia, że strona powodowa przy podejmowaniu decyzji w tej kwestii może kierować się różnymi przesłankami. Praktyka życia codziennego pokazuje, że najczęściej małżonkowie zastanawiający się, jak unieważnić ślub sakramentalny, biorą pod uwagę odległość miejsca zamieszkania (swojego lub byłego partnera) od siedziby danego organu. Nie bez znaczenia w tym przypadku są również koszty procesowe. Cena za tzw. rozwód kościelny, czyli przeprowadzenia procesu kanonicznego w sprawie o unieważnienie sakramentu małżeństwa może się bowiem różnić w zależności od diecezji.

Zwykle wspomniane argumenty okazują się przesądzające, gdy celowość złożenia skargi w danym sądzie została poddana pod wątpliwość. Trzeba też mieć świadomość, że w takim przypadku bierze się pod uwagę jedynie decyzję wnioskodawcy.

Rola adwokata w składaniu skargi powodowej

Skargę powodową o anulowanie małżeństwa kościelnego można przygotować samodzielnie. Jednak realizacją tego typu usług zajmuje się zazwyczaj adwokat. Do jego obowiązków w tym aspekcie zalicza się przede wszystkim opracowanie tekstu danego dokumentu bądź też sprawdzenie i ewentualną poprawę już istniejącego pisma. Prawnik może też przejąć na siebie odpowiedzialność za złożenie sporządzonego wniosku do właściwego sądu. W razie potrzeby udziela również stosownych porad prawnych klientom zainteresowanym unieważnieniem sakramentu małżeństwa oraz uzyskaniem orzeczenia dotyczącego „rozwodu kościelnego”.

5/5 - (1 vote)

  5 1 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments